Logo Bijbelvers.net

Jozua 8:31Statenvertaling
Gelijk als Mozes, de knecht des HEEREN, den kinderen Israëls geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes: een altaar van gehele stenen, over dewelke men geen ijzer bewogen had; en daarop offerden zij den HEERE brandofferen; ook offerden zij dankofferen.

Herziene Statenvertaling*
zoals Mozes, de dienaar van de HEERE, aan de Israëlieten geboden had, overeenkomstig wat in het wetboek van Mozes geschreven staat: een altaar van hele stenen die men niet met een ijzeren voorwerp bewerkt had. Daarop brachten zij brandoffers aan de HEERE. Ook brachten zij dankoffers.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Zoals Mozes, de knecht des Heren, de Israelieten geboden had, naar hetgeen geschreven stond in het boek der wet van Mozes; een altaar van onbe­houwen stenen, die men met geen ijzer bewerkt had; zij brachten daarop brandoffers aan de Here en slachtten vredeoffers.

King James Version + Strongnumbers
As H834 Moses H4872 the servant H5650 of the LORD H3068 commanded H6680 ( H853 ) the children H1121 of Israel, H3478 as it is written H3789 in the book H5612 of the law H8451 of Moses, H4872 an altar H4196 of whole H8003 stones, H68 over H5921 which H834 no H3808 man hath lift up H5130 any iron: H1270 and they offered H5927 thereon H5921 burnt offerings H5930 unto the LORD, H3068 and sacrificed H2076 peace offerings. H8002

Updated King James Version
As Moses the servant of the LORD commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones, over which no man has lift up any iron: and they offered thereon burnt offerings unto the LORD, and sacrificed peace offerings.

Gerelateerde verzen
2 Kronieken 35:12 | 2 Koningen 14:6 | Éxodus 18:12 | Éxodus 24:5 | Jozua 8:34 - Jozua 8:35 | Nehémia 13:1 | 2 Koningen 22:8 | Deuteronomium 27:5 - Deuteronomium 27:7 | Matthéüs 12:26 | 1 Koningen 18:31 - 1 Koningen 18:32 | Ezra 6:18 | 2 Kronieken 25:4 | Éxodus 20:24 - Éxodus 20:25 | Jozua 1:8